ALGEMENE VOORWAARDEN PARTYVERHUUR STEUR.

ALGEMENE VOORWAARDEN
Partyverhuur Steur gevestigd en kantoorhoudende te Utrecht
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer: 30264443

ARTIKEL 1 Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en huurovereenkomsten evenals op de uitvoering daarvan
door Partyverhuur Steur, gedaan aan en/of aangegaan met derden, hierna te noemen “huurder”.
2. Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van eventuele door de huurder gehanteerde algemene voorwaarden en/of
condities van toepassing.
3. Afwijkende voorwaarden en/of condities zijn slechts van toepassing indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is
overeengekomen. De huurder kan hieraan in andere overeenkomsten geen rechten ontlenen.

ARTIKEL 2 Aanbiedingen en overeenkomsten
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. Afbeeldingen, beschrijvingen, aanbiedingen, reclamemateriaal evenals andere door Partyverhuur Steur verstrekte gegevens binden haar niet.
3. Een overeenkomst komt tot stand indien Partyverhuur Steur de opdracht en/of aanvaarding van het aanbod heeft bevestigd
4. Eventuele of beweerde onjuistheden in de (opdracht)bevestiging van Partyverhuur Steur dienen binnen 7 dagen na de datum van de
bevestiging door de huurder aan Partyverhuur Steur te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de inhoud van de bevestiging bindend is.
5. De administratie van Partyverhuur Steur strekt tegenover de huurder tot volledig bewijs, behoudens het door de huurder te leveren tegenbewijs.
6. De goederen worden gehuurd voor de periode zoals vermeld in de huurovereenkomst of (opdracht)bevestiging van Partyverhuur Steur.
Indien de gehuurde goederen na het verstrijken van de huurperiode niet tijdig worden geretourneerd, dan wel niet op het afgesproken tijdstip voor transport gereed staan, zal voor iedere dag dat Partyverhuur Steur de goederen niet tot haar beschikkingheeft de normale huurprijs in rekening worden gebracht onverminderd het recht van Partyverhuur Steur op schadevergoeding.

ARTIKEL 3 Prijzen
1. Alle prijzen zijn inclusief B.T.W., tenzij anders is vermeld.
2. Indien na het aanbod en/of na het tot stand komen van een overeenkomst kostprijsbepalende factoren wijzigen, waaronder o.a.
begrepen belastingen, accijnzen, invoerrechten en andere heffingen en lasten van overheidswege, valutakoersen, lonen, premies,
de prijzen van zaken al dan niet door Partyverhuur Steur van derden betrokken en/of andere factoren, die de prijs van zaken en/of
diensten (mede) bepalen, is Partyverhuur Steur gerechtigd de in het aanbod vermelde prijs en/of de overeengekomen prijs
dienovereenkomstig te wijzigen. De huurder die als natuurlijk persoon niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de prijs binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst wordt verhoogd,
tenzij de verhoging het gevolg is van wettelijke bepalingen, in welk geval de huurder te allen tijde aan de verhoging is gebonden.

ARTIKEL 4 Waarborgsom
1. De huurder is gehouden bij ondertekening van de huurovereenkomst doch in ieder geval voordat de huurder de gehuurde goederen
in ontvangst neemt de in de huurovereenkomst of (opdracht)bevestiging genoemde waarborgsom te voldoen. Na beëindiging van de huurovereenkomst en nadat de gehuurde goederen aan Partyverhuur Steur  zijn geretourneerd, wordt de waarborgsom terugbetaald onder aftrek van de nog onbetaalde rekeningen en/of schadevergoedingen, ook indien deze voortvloeien uit andere (huur)overeenkomsten.
2. De huurder is gehouden de gehuurde goederen in dezelfde staat te retourneren als waarin de huurder de goederen bij aanvang van de huurovereenkomst heeft ontvangen. Partyverhuur Steur is met inachtneming van het hiervoor in lid 1 vermelde slechts gehouden tot restitueren van de waarborgsom op het moment dat de huurder aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.
3. Partyverhuur Steur is over de waarborgsom geen rente verschuldigd

ARTIKEL 5 Levertijden
1. Opgegeven levertijden zijn bij benadering vastgesteld en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn. Partyverhuur Steur is bij niet-tijdige
levering niet aansprakelijk voor schade. Bij overschrijding van de levertijd met meer dan 1 week is de huurder gerechtigd
de overeenkomst te annuleren doch niet dan nadat hij Partyverhuur Steur schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij de huurder aan Partyverhuur Steur een termijn moet gunnen van tenminste de helft van de oorspronkelijk opgegeven levertijd om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Bij annulering van de overeenkomst door de huurder is Partyverhuur Steur niet aansprakelijk voor schade, daaronder begrepen gevolgschade.

ARTIKEL 6 Transport
1. Indien de huurder zelf zorgdraagt voor het transport van de gehuurde goederen, geschiedt dit transport geheel voor rekening en risico van de huurder. De huurder is verplicht de gehuurde goederen te verpakken en te laden in overeenstemming met de aard van de goederen en de wijze van transport. Indien op verzoek van de huurder bij het laden/lossen van de gehuurde goederen gebruik wordt gemaakt van de diensten van Partyverhuur Steur, geschiedt dit geheel voor rekening en risico van de huurder.
2. Indien Partyverhuur Steur zorgdraagt voor het transport van de gehuurde goederen, vindt bezorging uitsluitend plaats achter de eerste deur op de begane grond. De huurder dient ervoor te zorgen dat iemand gedurende de afgesproken bezorgdag en tijdstip aanwezig is voor het in ontvangst nemen van de gehuurde goederen, bij gebreke waarvan Partyverhuur Steur het recht heeft om het
gehuurde mee terug te nemen. De hierdoor ontstane kosten zijn voor rekening van de huurder.
3. De goederen dienen op de haaldag op de begane grond gereed te staan
voor transport, op deze wijze en plek als door Partyverhuur Steur is afgeleverd. Zijn de goederen niet in gereedheid gebracht voor
transport, dan dient de huurder de extra kosten die hierdoor ontstaan te vergoeden. Deze extra kosten bestaan ondermeer uit de
huurprijs die per dag voor het gehuurde wordt berekend, extra transportkosten, extra arbeidsloon e.d.
4. Meubilair, inrichtingen, tenten etc. dienen aan het einde van een huurperiode zo dicht mogelijk bij elkaar opgestapeld te staan om
zodoende een spoedig transport mogelijk te maken.

ARTIKEL 7 Weersinvloeden
1. Partyverhuur Steur behoudt zich het recht voor om bij slechte klimatologische omstandigheden, een en ander uitsluitend ter beoordeling van Partyverhuur Steur de huurovereenkomst terzake tenten / springkussen/s etc. Te annuleren zonder dat dit de huurder het recht geeft om schadevergoeding of enige andere vergoeding te vorderen. Door Partyverhuur Steur al ontvangen bedragen zullen volledig aan de huurder worden terugbetaald. Partyverhuur Steur is hierover geen rente verschuldigd.

ARTIKEL 8 Verplichtingen van de huurder
1. Huurder dient partygoederen / tenten / springkussen/s bij in ontvangstneming te controleren. Bij het constateren van manco’s, gebreken of andere klachten dient huurder direct contact op te nemen met Partyverhuur Steur.
2. De huurder is gedurende de gehele huurperiode aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van de gehuurde goederen.
3. Huurder zal de gehuurde goederen gedurende de huurperiode als een goede huurder onder zich houden en in overeenstemming met de bestemming gebruiken.
4. Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde goederen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Partyverhuur Steur aan een ander onder te verhuren, weer te verhuren of aan de andere kant in gebruik te geven.
5. Huurder is niet gerechtigd veranderingen in c.q. aan het gehuurde aan te brengen.

ARTIKEL 9 Partygoederen
1. Zodra Partyverhuur Steur de gehuurde goederen heeft terugontvangen, worden deze goederen gecontroleerd en in aanwezigheid van de huurder geteld. De telling door Partyverhuur Steur is bindend.
2. De huurder is tijdens de huurperiode en zolang hij de goederen onder zich heeft aansprakelijk voor verlies, beschadiging, breuk van en elke kwaliteitsvermindering aan de goederen, door welke oorzaak dan ook. In deze gevallen blijft de huurprijs verschuldigd, daarnaast wordt de vervangingswaarde van de verloren begane en beschadigde goederen aan de huurder in rekening gebracht.
4. De huurder dient goederen van stof, zoals linnengoed, tenten, springkussens, die tijdens het gebruik nat geworden zijn, te drogen, alvorens deze in te pakken ter voorkoming van vochtvlekken.
5. Tafels, stoelen, dienen schoongemaakt te worden geretourneerd.

ARTIKEL 10 Tenten
1. Indien voor plaatsing van het gehuurde volgens de plaatselijke gemeentelijke instantie een vergunning is vereist, zal de huurder er
zorg voor dragen dat een dergelijke vergunning aanwezig is op het moment dat met de montage van het gehuurde een aanvang wordt gemaakt. De uit de vergunningsaanvraag voortgekomen kosten komen geheel voor rekening van de huurder.
2. Het is de huurder niet toegestaan open vuur, zoals barbecue e.d., in de tent te gebruiken. Verwarmingsbronnen, zoals hete luchtbranders, straalkachels en verlichting dienen zodanig te worden geplaatst of opgehangen, dat geen schade aan de tent / zeil kan wordt toegebracht.
3. Versiering die in de tent wordt opgehangen, zoals crêpepapier en papieren pavoiseer lijnen, dient zodanig te worden opgehangen
dat bij neerslag, condens, vocht e.d. de kleurstof geen vlekken op het tentdoek veroorzaakt.
4. Partyverhuur Steur is niet aansprakelijk voor schade welke door hulpkrachten van de huurder is veroorzaakt, tijdens het assisteren bij de (de)montage van de tenten.
5. Het beplakken of beschilderen van het tentdoek en de constructie, alsmede het ophangen van materiaal door middel van nietjes en plakband is niet toegestaan.

ARTIKEL 11 Schade en schadevergoeding
1. Het gehuurde blijft te allen tijde eigendom van Partyverhuur Steur.
2. De huurder is aansprakelijk voor verlies, diefstal, beschadiging, breuk of het op enigerlei wijze onbruikbaar worden van de gehuurde goederen en zal dan de gehuurde goederen tegen nieuwwaarde dienen te vergoeden. Indien schade aan tenten, springkussen/s is geconstateerd, zal de schadevergoeding door Partyverhuur Steur worden gebaseerd op de gebruikswaarde van de tent, springkussen/s. Deze waardebepaling zal namens Partyverhuur Steur worden vastgesteld en is voor de huurder bindend.
3. Bij verlies, diefstal, schade, beschadigingen, e.d. dient de huurder hiervan Partyverhuur Steur onmiddellijk van op de hoogte te brengen.
4. Indien zoekgeraakte goederen of onderdelen daarvan door de huurder worden teruggevonden, dient de huurder deze binnen 14 dagen nadat de goederen in overeenstemming met afspraak hadden moeten zijn geretourneerd alsnog aan Partyverhuur Steur te retourneren. En eventuele al door de huurder betaalde schadevergoeding zal, indien de teruggevonden goederen zich nog in
dezelfde staat bevinden als bij aanvang van de huurperiode, door Partyverhuur Steur aan huurder worden terugbetaald. Partyverhuur Steur is hierover geen rente aan de huurder verschuldigd.
5. De huurder wordt geadviseerd de risico’s tegen storm, diefstal, vernieling, brand, blikseminslag enz. te verzekeren.
6. De expertisekosten ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie- en reinigingskosten komen voor rekening van de
huurder. De huurder is te allen tijde gebonden aan de bevindingen van Partyverhuur Steur dan wel aan de bevindingen van de door Partyverhuur Steur ingeschakelde expert. Indien Partyverhuur Steur de schade beneden de € 750,-begroot, zal de expertise door Partyverhuur Steur zelf worden verricht.

ARTIKEL 12 springkussen/s / opblaasbare objecten
1. Huurder is in allertijden zelf verantwoordelijk voor het plaatsen en vastzetten van het springkussen / opblaasbare objecten
2. beplakken of beschilderen van het zeildoek en de constructie, evenals het betreden van het kussen met schoenen en etenswaren. ophangen van materiaal door middel van nietjes en plakband is ook niet toegestaan.
3. indien u het kussen zelf heeft geplaatst dan dient u het springkussen/s of opblaas object schoon en goed op te vouwen zoals hij is geleverd. is dit niet het geval dan zijn hier kosten aan verbonden voor het opnieuw opvouwen en transport klaarmaken van het object .kosten hiervoor zijn € 25,00 per object .

ARTIKEL 13 Niet-toerekenbare tekortkoming
1. Indien Partyverhuur Steur door een niet-toerekenbare tekortkoming is verhinderd de overeenkomst na te komen, is Partyverhuur Steur
gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en kan zij die tengevolge niet langer worden gehouden aan de opgegeven levertijd. De huurder kan uit dien hoofde geen recht op een eventueel overeengekomen boete noch op vergoeding van kosten, schade, daaronder begrepen gevolgschade, of interesten doen gelden.
2. Als een niet-toerekenbare tekortkoming zal o.a. gelden: oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, staat van beleg, werkstaking of uitsluiting, brand, slechte weersomstandigheden, ongeval en ziekte van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, beperkingen van invoer/uitvoer of andere beperkingen van overheidswege, evenals elke belemmerende omstandigheid die niet
uitsluitend van de wil van Partyverhuur Steur afhankelijk is, zoals de niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door Partyverhuur Steur zijn ingeschakeld

ARTIKEL 14 Aansprakelijkheid
1. Partyverhuur Steur is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, directe en/of gevolgschade, daaronder begrepen schade aan
personen, zaken of percelen van derden, ontstaan door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van grove schuld of opzet van haar kant.
2. Partyverhuur Steur is eveneens niet aansprakelijk in de hierboven bedoelde zin voor handelingen van haar werknemers of andere personen, die binnen zijn risicosfeer vallen, hierbij inbegrepen (grove) schuld of opzet deze personen.
3. Indien Partyverhuur Steur op basis van haar op dat moment bekende feiten en/of omstandigheden overgaat tot uitoefening van een opschortingrecht ontbindingsrecht, terwijl nadien onherroepelijk komt vast te staan dat de uitoefening van een dergelijk recht ten onrechte is geschied, is Partyverhuur Steur niet aansprakelijk en niet gehouden tot enigerlei vergoeding van schade over te gaan.
4. In die gevallen waarin Partyverhuur Steur aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt tot de huurprijs van de goederen, ongeacht
een eventuele dekking door de verzekeraar(s).
5. De huurder vrijwaart Partyverhuur Steur tegen iedere vordering tot schadevergoeding van derden, ongeacht de oorzaak.

ARTIKEL 15 Conversie
1. De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden of van overeenkomsten waarop deze
voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
2. Partyverhuur Steur en de huurder zijn gehouden bepalingen welke nietig zijn of zijn vernietigd te vervangen door bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepalingen.

ARTIKEL 16 Geschillen
1. Op alle overeenkomsten welke door Partyverhuur Steur worden gesloten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen welke bij de uitvoering van of in verband met een overeenkomst zijn ontstaan, zullen uitsluitend beslecht worden door de Arrondissementsrechtbank te Utrecht, tenzij de Kantonrechter als gevolg van dwingende wettelijke bepalingen ter zake een zodanig geschil bevoegd is.
3. Indien Partyverhuur Steur in rechte wordt betrokken en nadien blijkt dat dit geheel of grotendeels ten onrechte is geschied, is de huurder de kosten van buitengerechtelijk verweer tot aan de datum van dagvaarding aan Partyverhuur
Steur verschuldigd.